:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
สำนักปลัด
นายอนุชา จิระวัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป
นางสาวรัตชฎาภา ต๋ามล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิศิษฏ์ ยะสิงห์สาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพัลลภ กันทาดวง
คนงานทั่วไป
นายโชคชัย เนตรนิทัศน์
คนขับรถยนต์
นางฟองคำ ชุ่มเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการเจ้าหน้าที่
นายเสฏฐวิทย์ อินต๊ะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานนิติการ
นายนพพล เดชปั้น
นิติกรปฏิบัติการ
งานนโยบายและแผน
นายสรุเกียรติ คำชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการ
นางสาวกรจิรา นันตา
คนงานทั่วไป
งานพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์
นายสุรชัย ก๋าวินจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชรินทร์ ยืนสา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจักรพันธ์ ปันไต่
คนงานทั่วไป
นายนรินทร์รัตน์ ภูมิมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยุทธนา ประภาวดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอก จีรวัฒน์ วาริชาติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายวรวุฒิ ใหม่คำหล้า
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ โนน้อย
คนงานทั่วไป
นายธงชัย ศรีกันทา
คนงานทั่วไป
นายสมบูรณ์ แดงหล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาบริการ
-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาบริการ