:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยนาถ อุ่นแก้ว
ปลัดเทศบาล
โทร 053-029341
นายวรพงษ์ พันธุรัตน์
รองปลัดเทศบาล
โทร 081-2891119
นายอนุชา จิระวัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 095-9593495
นางจุรีรัตน์ ชัยนัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 088-5471012
นายสวัสดิ์ สุรินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-1791365
นายธวัชชัย กันธิยา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 087-1703481
นางอัญชลี ธาดาจรูญมงคล
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
โทร 081-1675829