:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
คณะผู้บริหาร
นายธนวน แสนกุย
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก
โทร 092-2566951
นายสุทัศน์ คำทิพย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก
โทร 085-5252871
นายที คุณา
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก
โทร 082-9013003
นายวิทูร ไชยวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก
โทร 062-4796351
นายประพันธ์ มูลประการ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก
โทร 097-9907429