:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
กองช่าง
นายสวัสดิ์ สุรินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
งานก่อสร้าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นางสาวรุ่งทิพย์ โจววัฒนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ
นายวีรวัฒน์ เงาผ่อง
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
นายโยธกานต์ คำมูล
คนงานทั่วไป
นายสุรสิทธิ์ หลวงสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพุทธรักษ์ ใจรินแสง
คนงานทั่วไป
งานธุรการ
นางจารุวรรณ สุทธสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ