:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
กองการศึกษา
นายธวัชชัย กันธิยา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายณัฐดนัย เป็งอ้าย
คนงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
นางสาวปิยวดี สีแสง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลทุ่งสะโตก
นายวรพงษ์ พันธุรัตน์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งสะโตก
นางโสดาวัลย์ ตุ่นใจคำ
ครูชำนาญการ
นางเบญจมาส เมืองวงค์
ครูชำนาญการ
นางสาวชิชญาส์ ติ๊บโครต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวน้ำฝน แก้วป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุทัย คำปัน
ภารโรง
นางจีระนันท์ ไชยมา
คนงานทั่วไป
ศพด.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
นางศรีสุดา คำอ้าย
ครูชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าแทนศพด.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
นางสาวดวงนภา จันต๊ะ
ครูชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ ปันประสพ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ ปัญญาดี
ผู้ดูแลเด็ก