:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
กองคลัง
นางจุรีรัตน์ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอัญชลี ธาดาจรูญมงคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงิน
นางสาวจีราพร จุละกะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุดารัตน์ อุ่นนะ
คนงานทั่วไป
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นายพิสิษฐ์พล ตันอินต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานธุรการ
นางสาวกมลชนก เรือนคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางสาวภัสกร สุริยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน