:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุทัย ชุ่มใจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
นายสุวัฒน์ วรรณลีย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
นายธงชัย ปัญญาโยชน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
นายประธาน ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิโรจน์ สุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญส่ง สมหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายปรีดา กองมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ คำอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนิรันดร์ ทรายศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมงคล เนตรฤดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมเพชร อนุวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมพร ชายแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2