:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 26 ต.ค. 65
2 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 26 ต.ค. 65
3 แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer 26 ต.ค. 65
4 แบบคำร้องขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 ต.ค. 65
5 คำร้องแจ้งยกเลิกป้าย/เปลี่ยนแปลงป้าย 26 ต.ค. 65
6 ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย 26 ต.ค. 65
7 ภ.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย 26 ต.ค. 65
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 26 ต.ค. 65
9 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 26 ต.ค. 65
10 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6 26 ต.ค. 65
11 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ภ.ด.ส.9 26 ต.ค. 65
12 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10 26 ต.ค. 65