:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ประวัติเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก


    เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540  และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  มี  12  หมู่บ้าน  เนื้อที่ประมาณ  15  ตารางกิโลเมตร  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  39/1  หมู่  5  ตำบลทุ่งสะโตก  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง  8  กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ  30  กิโลเมตร  โดยมีการกำหนดให้ใช้ “ขันโตก”  เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก