:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

    มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้           ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีลำน้ำแม่วางเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีลำน้ำแม่ขานเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลำน้ำแม่ขานเป็นแนวแบ่งเขต
 

ลักษณะภูมิประเทศ

             พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ติดต่อกับแม่น้ำหลายสาย  ในฤดูน้ำหลาก  ประชาชนมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ  สภาพดินฟ้าอากาศ  โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติประชากร

-    จำนวนประชากรทั้งสิ้น      6,312          คน

-   จำนวนประชากรเพศชาย     3,026        คน  เพศหญิง  3,286 คน

-   จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น         2,247   ครัวเรือน

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 ลักษณะอาชีพของประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ทำนาและสวนผลไม้

หน่วยธุรกิจการพาณิชย์และการบริการ

              -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ        1        แห่ง

              -  โรงงานอุตสาหกรรม     1        แห่ง

              -  โรงสี                        11      แห่ง

 

สภาพทางสังคม

       การศึกษา

              -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       2        แห่ง

              -  โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก        1        แห่ง

              -  โรงเรียนประถมศึกษา                    2        แห่ง

              -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ตอนต้น)         1        แห่ง

     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   12   แห่ง

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          
              -  วัด/สำนักสงฆ์           13      แห่ง

               -  โบสถ์                    1       แห่ง

                     สาธารณสุข  

                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         2  แห่ง

                             -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
 

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       -  ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น 1  แห่ง
 

การบริการพื้นฐาน

                    การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

                             ถนน  คสม.   21      สาย    ยาวประมาณ          4,616 ม.

                             ถนน  คสล.   28      สาย    ยาวประมาณ          2,857 ม.

                             ถนน  ลาดยาง 75  สาย    ยาวประมาณ             10,459  ม.

                             ถนน  ลูกรัง   6        สาย    ยาวประมาณ          4,196  ม.

             การโทรคมนาคม

                             -  สถานีโทรคมนาคมอื่น  ๆ          1        แห่ง

             การไฟฟ้า

                             -  ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

             แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             -  แม่น้ำ,  ลำคลอง                    4        สาย

                             -  บึง,  หนองและอื่นๆ                4        แห่ง

             แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                             -  ฝาย                                  5      แห่ง

                             -  บ่อน้ำตื้น                            944   แห่ง

                             -  บ่อโยก                              22   แห่ง

                             -  ประปาหมู่บ้าน                    11      แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

                    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                               ทรัพยากรดิน

                             สภาพดินเป็นดินเหนียว  เหมาะแก่การปลูกข้าว  ปลูกไม้ผล

            มวลชนจัดตั้ง

                             -  อาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  1 รุ่น      300    คน

                             -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      2      รุ่น      131    คน

                             -  ตำรวจบ้าน                                 1       รุ่น      22      คน