:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: บ้านร้องตีมีด

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ที่มาและความสำคัญ บ้านร้อง หรือ   ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่าบ้านร้องตีมีด    เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง มีความสามารถและฝีมือในการตี เหล็กให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ มากมายเช่น จอบ เสียม คราดใบไถ มีด พร้า เคียวฯลฯไม่ทราบแน่ ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดแต่การตีเหล็กของหมู่บ้านนับว่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชุมชนแห่งนี้ได้มีการ รวมกลุ่มของ  สล่าตีมีด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุได้รวมกันสร้างสรรค์ผลงาน และเผยแพร่ศิลปะการตีมีด ของอำเภอสันป่าตองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน และสืบทอดต่อกัน มาจนเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมมีสินค้าและแสดงการตีมีดโดยไม่คิดค่าเข้าชม   ซึ่งจะผลิตตามที่มีผู้มาว่าจ้างและทำ ส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง เพื่อไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร