:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ม.1 บ้านป่าจี้

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 2554

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้านป่าจี้

“ชุมชนเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี อนุรักษ์ประเพณีและสิ่งแวดล้อม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด”

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติของหมู่บ้านไม่มีการจดบันทึกไว้  แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบันเป็นป่าโปร่ง  มีต้นไม้จี้ขึ้นเต็มไปหมด ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยจึงตั้งชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณป่านั้นว่า “บ้านป่าจี้”บ้านป่าจี้ อยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอสันป่าตอง  กับอำเภอแม่วาง  สามารถเดินทางไปถึงโดยถนนสาย เชียงใหม่-ฮอด เลี้ยวขวาหน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสันป่าตอง  ไปตามถนนสายสันป่าตอง-แม่วาง  ผ่านตำบลบ้านยุหว่า ตำบลบ้านแม รวมระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  6  กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่หมู่บ้านป่าจี้  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทั้งสองฟาก สามารถเดินทางได้โดยรถทุกชนิด

 

การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 2554

 1. ประชุมชึ้แจงการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมด้วยคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน  30  ครัวเรือน  30  คน
 2. ครัวเรือนต้นแบบเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   ฝึกอบรม เมื่อวันที่  26  มกราคม  2554   และศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง     และศึกษาการปกครองหมู่บ้านโดยแบ่งคุ้มที่บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7  ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่  
 3. หลังจากการอบรมและศึกษาดูงานแล้ว  ครัวเรือนต้นแบบก็กลับมาฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเรียนรู้การทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน การวิเคราะห์บัญชี และการวางแผนชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาครัวเรือน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเป็นต้นแบบให้ครัวเรือนอื่นๆ ได้ศึกษา
  1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง ได้นำครัวเรือนต้นแบบเข้ารับการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนหากต้องการที่จะประกอบเป็นอาชีพเสริม
  2. กศน. อำเภอสันป่าตอง  โดยเจ้าหน้าที่ของ กศน.ประจำตำบลทุ่งสะโตก จัดฝึกอบรมด้านอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนต้นแบบและผู้สนใจ จำนวน  2  อาชีพ คือ
 1. การทำพวงหรีด  ซึ่งปัจจุบัน มีตลาดรองรับคือผลิตตามการสั่งซื้อของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอสันป่าตองเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ  และอบต.ทุ่งสะโตก
 2. การทำพัด และหมวกสานจากไม้ไผ่   มีตลาดรองรับคือ จำหน่ายที่ตลาดนัดทุกวันเสาร์ และทำตามการสั่งซื้อ 

ซึ่งอาชีพทั้งสองสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต้นแบบได้ประมาณคนละ  1,200   บาท /เดือน

 1.  เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในกรณีที่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    และเทศบาลตำบลทุ่งสะโตกได้สนับสนุนงบประมาณในด้านการทำป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  60,000  บาท
 1. การดำเนินการด้านการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นคุ้มบ้านพัฒนา ประชาเป็นสุข ทำให้บ้านป่าจี้มีการปกครองที่ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากปกครองอำเภอสันป่าตอง ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล ได้มาให้ความรู้ ด้านกฎ ระเบียบของการปกครองหมู่บ้าน กับผู้นำชุมชน   และได้แบ่งคุ้มบ้านออกเป็น 10 คุ้ม ดังนี้

1.  คุ้ม ริมขาน

คำขวัญประจำคุ้ม ลำน้ำขานใสสะอาด  ธรรมชาติชวนพินิจ  มากมายด้วยญาติมิตร  ลิขิตชีวิตคุ้มริมขาน

2. คุ้ม เหนือพัฒนา 1

คำขวัญประจำคุ้ม ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  พัฒนาท้องถิ่น   ตามราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียง

 

3. คุ้ม  เหล่าใต้

คำขวัญประจำคุ้ม  เหล่าใต้ร่มเย็น  ความเห็นตรงกัน  ประชาสุขสันต์  รวมกันสามัคคี

4. คุ้ม ก๋าสะลอง

คำขวัญประจำคุ้ม  หมู่บ้านสดใส  ประชาสุขใจ  ถ้าห่างไกลยาเสพติด

5.  คุ้ม  ริมทุ่งร่วมใจพัฒนา

คำขวัญประจำคุ้ม  สร้างความมั่นคงในชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

6.  คุ้ม  ทุ่งนาหลวง

คำขวัญประจำคุ้ม  สามัคคี คือ ชีวิต  ความคิด คือ ปัญญา  ด้วยการนำพาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

7.  คุ้ม รวงข้าว

คำขวัญประจำคุ้ม  รักพ่อหลวง  ห่วงชุมชน  เราทุกคนประสานใจสามัคคี

8.  คุ้ม  รวมใจ

คำขวัญประจำคุ้ม  เดินตามรอยพ่อ  เรียนรู้แนวคิด  ใช้ชีวิตพอเพียง

9.  คุ้ม โบถส์คริสตจักรหัวริน

คำขวัญประจำคุ้ม  คนดี มีความสามัคคี มีสานา นำพาประชาเป็นสุข

10.  คุ้มบ้านเหล่างามรวมใจ

คำขวัญประจำคุ้ม  ประสานใจเป็นหนึ่ง พึ่งพาดุจญาติมิตร ยึดหนึกเศรษฐกิจพอเพียง

การบรรลุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการชีวิตประจำวัน ทำให้คนในชุมชนบ้านป่าจี้     ได้บรรลุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวชี้วัด 6 x 2   และตามตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย 23  ตัวชี้วัด ดังนี้

 

            สรุปภาพรวมของหมู่บ้าน  จากการที่หมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ  บ้านป่าจี้เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ กว้าง ประชากรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ เป็นหย่อมบ้าน  ทำให้การปกครองและการพัฒนาไม่ทั่วทั้งหมู่บ้าน  ทำให้ขาดความสามัคคี ความร่วมมือ เพราะหย่อมบ้านตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์นั้นๆ

ประกอบกับ หมู่บ้านป่าจี้ ไม่ได้รับการประชุม และการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน

            ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปประชุมชี้แจงโครงการในหมู่บ้าน ทำให้ประชากรในหมู่บ้านป่าจี้รู้สึกถึงความสนใจของหน่วยงานทางราชการ  และความท้าทายถึงความอยากรู้ อยากเห็น และต้องการปรับเปลี่ยนหมู่บ้านให้ได้รับการพัฒนา

            ปัจจุบัน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินการระยะสั้นๆ  แต่ผลที่ออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สามารถทำให้หมู่บ้านเกิดความสามัคคี มีการตื่นตัวที่จะศึกษาเรียนรู้  และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง   มีความมั่นใจในตัวเองของชุมชนทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจ  และได้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร